Analiza wyników egzaminu maturalnego

Analiza wyników egzaminów zewnętrznych

Analiza wyników uczniów, którzy zakończyli już naukę w szkole stanowi ważny element samooceny pracy szkoły w zakresie poziomu kształcenia oraz planowania zadań dydaktycznych przez dyrektora szkoły i nauczycieli na następne lata. Informacje ogólne oraz dane poddawane analizie umożliwiają ocenienie jakości kształcenia we własnej szkole w kontekście szkół, które „na wejściu” rozpoczęły pracę dydaktyczną z zespołem uczniów o podobnym potencjale wiedzy i umiejętności, ustalonym na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego.
Nauczycielom poszczególnych przedmiotów przeprowadzona analiza pozwala na ocenę poziomu opanowania umiejętności sprawdzanych zadaniami egzaminacyjnymi i dostosowaniu ich pracy dydaktycznej.
Zainteresowani analizą wyników egzaminów zewnętrznych poszczególnych szkół(a są nimi nie tylko nauczyciele, ale także rodzice, nadzór pedagogiczny, samorządy lokalne, media), nie powinni poprzestawać na oglądzie parametrów związanych z prezentacją wyników surowych (te bowiem podlegają corocznym wahaniom związanym choćby z łatwością egzaminu czy liczbą piszących), ale muszą sięgać także do wyników znormalizowanych. Jest to szczególnie istotne, kiedy pragniemy porównywać wyniki danej szkoły w kolejnych latach.
W naszej szkole nauczyciele chcą stworzyć uczniom środowisko edukacyjne, w którym na bazie umiejętności wyniesionych z gimnazjum i samokształcenia mogliby opanować umiejętności przewidziane programem szkoły i programami nauczania z poszczególnych przedmiotów. Wymagania egzaminacyjne obejmują znaczną, ale tylko część, tych umiejętności. Z kolei arkusze egzaminacyjne każdego roku pozwalają sprawdzić opanowanie tylko wybranej umiejętności w danym zakresie. Najogólniejsza informacja, którą dysponują szkoły po egzaminie, to liczba lub procent punktów za cały egzamin. Najbardziej szczegółowa to procent punktów za każde zadanie w szkole lub w konkretnej klasie. Te informacje mogą być podstawą oceny (z określonym prawdopodobieństwem) poziomu opanowania poszczególnych grup umiejętności sprawdzanych na maturze.

Trafność oceny zależy od wielu czynników. Można wyróżnić siedem najważniejszych źródeł ( przyczyn) mających istotny wpływ na wynik pisemnych egzaminów maturalnych:

1. poziom umiejętności absolwenta w zakresie badanym na egzaminie,
2. samoocena i poziom motywacji poszczególnych absolwentów,
3. indywidualne różnice w szybkości pracy,
4. zmiany z dnia na dzień w predyspozycji do pisania egzaminu,
5. sposób, w jaki zadania są prezentowane w arkuszach egzaminacyjnych,
6. sposób, w jaki zadania są punktowane przez egzaminatorów zewnętrznych,
7. przestrzeganie procedur przeprowadzenia egzaminu.

Na cztery z nich (1,2,3,7) nauczyciele pracujący w szkole mają większy lub mniejszy wpływ w trakcie nauki w szkole.
Egzamin maturalny jest dużo bardziej złożony od gimnazjalnego. Toteż uzyskane rezultaty nie tak łatwo interpretować jak w przypadku innych egzaminów zewnętrznych. Wyniki maturalne są źródłem informacji nie tylko o poziomie opanowania przez uczniów określonego materiału, ale także informacji niezbędnych w procesie samooceny oraz do kreowania indywidualnej i zbiorowej wiedzy koniecznej do doskonalenia środowiska edukacyjnego szkoły.

Czy wyniki uzyskane na maturze przez uczniów to dobry rezultat świadczący o pracy szkoły ?
Aby odpowiedzieć na takie pytanie potrzebujemy modelu, który pomógłby w rozstrzygnięciu, dostarczając dodatkowych informacji. Wyniki uczniów uzyskane na egzaminach zewnętrznych zależą od zmiennych środowiskowych, takich jak:

- środowisko rodzinne,
- zainteresowania,
- aspiracje edukacyjne,
- wynik egzaminu gimnazjalnego itp.

Wykorzystanie informacji, którymi dysponuje szkoła, nie prowadzi wprost do satysfakcjonującej odpowiedzi. Oprócz tych wiadomości do analizy potrzebna jest też wiedza o tym, który z wyodrębnionych czynników miał największy wpływ na zmienność, czyli zróżnicowanie rezultatów maturalnych uczniów. Używając języka statystyki – ważne jest, który z czynników jest najbardziej skorelowany z wynikami uzyskanymi przez uczniów na maturze. Zarówno na podstawie teorii, jak i doświadczeń w innych krajach, a także w Polsce wiadomo, że takim czynnikiem są wyniki egzaminacyjne „na wejściu”. Dla szkół ponadgimnazjalnych są to wyniki egzaminu gimnazjalnego, z jakimi do naszej szkoły przyszli uczniowie.

 

Analiza wyników egzaminu maturalnego


Wyniki egzaminu maturalnego z maja 2006 w szkołach licealnych z uwzględnieniem diagnozy „na wejściu”

Przedmiot Liczba
uczniów
zdających 
egzamin
maturalny
Poziom podstawowy Poziom rozszerzonya
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
Wynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
xWynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -

PP PR

j. polski 58 14 50,07 58,17 +8,1
44,22
34,45 -9,77
j. angielski 56 13 60,27 64,32 +4,05 39,35
43,6
+4,25
j. niemiecki 3 1 54,88 50,32 -4,56 39,77
38
-1,77
histyoria 10 7 44,32 44 -0,32
42,84
40,84 -2
wos 9 7 56,79 62,17 +5,98
36,53
37,14 +0,61
biologia 17 13 39,43 42,1 +2,67
30,57
35,38 +4,81
geografia 28 19 52,78 58,84 +6,06
38,14
42,72 +4,58
matematyka 5 5 57,98 65 +7,02 24,20
14,5 -9,7
chemia 2 1 54,11 63 +8,89 32,43
46
+13,57

 W naszej szkole zdało 89,8 % Uczniowie naszej szkoły na wejściu uzyskali średni wynik 58,71 – 64,21 tj. stanin 5.
Wyniki uzyskane w szkole pozwoliły na stwierdzenie przyrostu wiedzy uczniów w trakcie trzyletniej nauki w LO w większości przedmiotów.

Wyniki egzaminu maturalnego 2007r w szkołach licealnych z uwzględnieniem diagnozy „na wejściu”

Grupa szkół obejmowała 109 szkoły w tym 69 LO ( co stanowi 14,5% szkół ), ogółem zdawało 5232 uczniów, zdało 4296 = 81,2%, po amnestii zdało 5006 ( 95 %), w naszej szkole pomimo słabszych wyników zdało 96,9 % uczniów. Uczniowie naszej szkoły na wejściu uzyskali średni wynik 52,62 do 55,82 tj. stanin 6 w tym w części humanistycznej - 7, w części matematyczno – przyrodniczej – 4.

Przedmiot Liczba
uczniów
zdających 
egzamin
maturalny
Poziom podstawowy Poziom rozszerzonya
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
Wynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
xWynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -

PP PRj. polski 53
12 51,11 50 -1,11 61,93 44 -17,93
j. angielski 61
0 50,02 50 -0,02 - - -
j. niemiecki 4
0 55,12 42 -13,12 - - -
histyoria 11
4 52 48 -4 38,67 47 +8,33
wos 2
8 50 50
0 46,35 47 +3,65
biologia 13
5 48,99 54 +5,01 47,84 50 -7,84
geografia 23 10 43,26 40
-3,26 48,32 55 +6,68
matematyka 6 1 42,44 34 -8,44 32,10 30 -2,1
chemia 1 1 56,98 30 -26,98 31,60 22 -9,6

Przedmiot


Pogłębiona analiza wyników egzaminów maturalnych pozwoliła na ustalenie przyczyn słabych przyrostów wiedzy u naszych absolwentów.
Nauczyciele podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego się nie udało? Oczywiście każdy, kto jest świadomy złożoności procesu kształcenia wie, że nie ma prostych odpowiedzi. Na sukces składają się możliwości intelektualne uczniów, ich motywacja, rodzice wspierający aspiracje edukacyjne swoich dzieci, wyposażenie szkoły i wreszcie proces dydaktyczny.

Przykłady czynników indywidualnych (uczniowskich):
dysfunkcja, inteligencja, uzdolnienia, sprawność psychoruchowa, stan zdrowia, motywacje, zainteresowania, aspiracje, czas przeznaczony na pracę domową, nieobecność na zajęciach.

Przykłady czynników środowiskowych:
wykształcenie rodziców, status społeczno-ekonomiczny rodziny, funkcjonowanie systemu rodzinnego, warunki pracy domowej, stosunek rodziców do nauki, współdziałanie rodziców ze szkołą, książki i prasa w domu, środowisko rówieśnicze, tradycje społeczności lokalnej.

Przykłady czynników pedagogicznych (szkolnych):
rozkład zajęć, organizacja lekcji i pracy domowej ucznia, programy szkoły, liczba uczniów w klasie, zasoby materialne szkoły, przygotowanie się nauczycieli do zajęć, nieobecność nauczycieli – zastępstwa, współpraca między nauczycielami, metody nauczania i sprawdzania osiągnięć, doskonalenie zawodowe, stosunek nauczycieli do uczniów, podręczniki i programy nauczania, organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Analiza wyżej wymienionych czynników umożliwiła stworzenie programu dla poprawienia efektywności nauczania.
Hipotetyczne dziedziny dla projektowanych działań dotyczących szkolnego systemu dydaktycznego mogą dotyczyć np.:

- szkolnego zestawu programów nauczania, 
- planowania i projektowania pracy dydaktycznej,
- organizacji zajęć lekcyjnych i pracy domowej uczniów,
- pracy dydaktycznej (ustawicznej indywidualizacji procesu nauczania, tworzenia sytuacji sprzyjających wykorzystaniu wiedzy w praktyce, ewaluacji, metod aktywnych, problemowych, doświadczalnych),
- umiejętności samodzielnej pracy, samooceny uczniów i gotowości jej dokonywania,
- motywacji uczniów do uczenia się.

W naszej szkole postanowiliśmy zwiększyć liczbę i rodzaj zajęć pozalekcyjnych. Uczestnictwo w projekcie „Nasza Szkoła” pozwoliło na zdobycie dodatkowych funduszy na ten cel. Jak pokazała analiza wyników egzaminu maturalnego z maja 2008 roku nasze działania przyniosły oczekiwane rezultaty.


 Wyniki egzaminu maturalnego 2008 w szkołach licealnych z uwzględnieniem diagnozy „na wejściu”

Przedmiot Liczba
uczniów
zdających 
egzamin
maturalny
Poziom podstawowy Poziom rozszerzonya
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
Wynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -
Wynik
dla
grupy
szkół
w %
xWynik
w szkole
w %
Porównanie
+ lub -

PP PR

j. polski 56
3
49,1 49 -0,1 51,9 62 +10,1
j. angielski 55 1 52,06 61 +8,94 57,88 74 +16,12
j. niemiecki 3 1 49,08 51 +1,92 57,88 63
+4,89
histyoria 3 2 49,06 56 +6,94 57,88 44 +11,44
wos 2 4 39,15 42 +2,85 57,88 36 +3,97
biologia 8 15 37,09 42 +4,91 31,87 30 -1,87
geografia 22 5 43,21 52 +8,79 31,87 50 +9,91
matematyka 8 1 42,62 61 +18,38 24,30 22 -2,3
chemia 6 1 43,44 58 +14,56 - - -

W naszej szkole w maju zdało 84,87 % uczniów , po egzaminach poprawkowych w sierpniu 96,5%
Uczniowie naszej szkoły na wejściu uzyskali średni wynik 57,2 tj. stanin 4. Wyniki uzyskane przez absolwentów naszego LO wykazały, że zajęcia pozalekcyjne zorganizowane przez szkołę pomogły w lepszym przygotowaniu uczniów do egzaminów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że diagnoza „na wejściu” wykazała duży procent uczniów z niskimi wynikami w części matematyczno – przyrodniczej (27,9%) a wyniki egzaminu maturalnego wykazują wyraźny przyrost wiedzy w zakresie wszystkich przedmiotów z grupy przyrodniczo – matematycznej.
Można zauważyć coraz bardziej zmniejszającą się liczbę uczniów wybierających przedmioty na poziomie rozszerzonym. Wiąże się to z wynikami uzyskanymi „na wejściu” (duży odsetek uczniów z grupy, którzy uzyskują niskie wyniki na egzaminie gimnazjalnym) ale także z wyborem dalszej drogi edukacyjnej naszych uczniów
(uczelnie najczęściej wybierane przez naszych absolwentów wymagają wyników na poziomie podstawowym).

Analiza arkusza i wyników uzyskanych przez poszczególnych uczniów to dla rady pedagogicznej prawdziwa kopalnia wiedzy o osiągnięciach wychowanków. Jeśli analizę połączy się z diagnozą „na wejściu” to można powiedzieć nawet o kopalni „złota”.
Można stwierdzić, że uczeń ma szansę na sukces edukacyjny i egzaminacyjny, jeśli:

- potrafi się uczyć,
- zna wymagania edukacyjne i egzaminacyjne,
- sprawnie rozwiązuje typowe zadania występujące w arkuszach egzaminacyjnych,
- potrafi dobrze gospodarować czasem,
- jest oswojony ze stresem egzaminacyjnym,
- pracuje samodzielnie i świadomie
Na sukces ucznia składa się także praca nauczyciela a nauczyciel pracuje efektywnie, jeśli:,
- funkcjonalnie przekazuje wiadomości,
- dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów,
- stosuje pomiar dydaktyczny w praktyce,
- wykorzystuje wnioski z analizy pomiaru kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych w planowaniu swojej pracy,
- systematycznie kontroluje postępy uczniów,
- indywidualizuje proces nauczania,
- krytycznie ocenia efekty swojej pracy, dokonując ewaluacji metod kształcenia i warsztatu metodycznego,
- jest osoba poszukującą, otwartą na problemy kształcenia i egzaminowania.

Analiza wyników egzaminu maturalnego – maj 2009
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w LO w roku szkolnym 2006/2007 osiągnęli w części humanistycznej stanin 6(wyżej średni) , w części matematyczno-przyrodniczej stanin 6(wyżej średni). Większość uczniów osiągnęła średnie wyniki. Wśród uczniów przyjętych do szkoły byli uczniowie, którzy osiągnęli wysoki wynik na egzaminie – 12% wszystkich uczniów w części humanistycznej i 13,7 % w części matematyczno – przyrodniczej. Uczniowie, którzy osiągnęli najniższe wyniki to odpowiednio – 10,3% w części humanistycznej i 12% w części matematyczno – przyrodniczej. Wyższe wyniki młodzież uzyskała w części humanistycznej, w części matematyczno – przyrodniczej średnio o 8,3 punktów mniej.
Średni % uzyskanych punktów na egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów ( poziom podstawowy) z średnią uzyskaną przez uczniów w kraju

Przedmiot Uczniowie LO Jedlicze Uczniowie w kraju
Biologia 55% 44,4%
Geografia 61% 50,3%
Matematyka 67% 49%

 

Przedmiot Uczniowie LO Jedlicze Uczniowie w kraju
Biologia 60% 52,2%
Geografia 63% 59,5%
Matematyka 47% 53,6%


Wyniki egzaminu maturalnego 2009 w szkołach licealnych z uwzględnieniem diagnozy „na wejściu”

Przedmiot poziom podstawowy
PP wyniki dla
grupy szkół
wyniki 
w naszej szk.
porównanie
(+) lub (-)
lub (=)
Taki sam 
stanin na
wejściu
Wyniki
dla LO
w OKE
j. angielski 50 52,6 57,7 60 +
matematyka 7 52,6 55,5 67 +
biologia 11 46,8 49,2 55 +
geografia 17 46,5 55,3 61 +
historia 7 53,1 54,6 47 -
wos 1 48,2 48,6 70 +
j. angielski 49 58,5 67,6 63 +
j. niemiecki 1 57,2 64,6 50 -
chemia 1 60,1 63,5 58 -

 

Analiza wyników egzaminu maturalnego – maj 2010


Pozycja uczniów przyjętych do szkoły w skali standardowej dziewiątki:

egzamin pozycja
część humanistyczna 6 (wyżej średni)
część matematyczno-przyrodnicza 2 (bardzo niski)

 
Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w LO w roku szkolnym 2007/2008 osiągnęli w części humanistycznej stanin 6(wyżej średni),w części matematyczno-przyrodniczej stanin 2(bardzo niski).Większość uczniów osiągnęła średnie wyniki. Wśród uczniów przyjętych do szkoły byli uczniowie, którzy osiągnęli wysoki wynik na egzaminie – 9,7% wszystkich uczniów w części humanistycznej i 2,4% w części matematyczno – przyrodniczej. Uczniowie, którzy osiągnęli najniższe wyniki to odpowiednio – 2,4% w części humanistycznej i 24,3% w części matematyczno – przyrodniczej. Wyższe wyniki młodzież uzyskała w części humanistycznej, w części matematyczno – przyrodniczej średnio o 12,1 punktów mniej.

Egzamin maturalny od maja 2010 ma nową formę – część obowiązkową obejmującą : język polski, język nowożytny i matematykę i część dodatkową

Zdawalność dla Liceum Ogólnokształcącego im. M.Konopnickiej w Jedliczu.

kraj województwo powiat szkoła
81% 90,3% 86,4% 79,4%

 

przedmioty
obowiązkowe
kraj województwo powiat szkoła
j. polski 98,2% 98% 61,20% 97,05%
matematyka 87,1% 94% 57,98% 94,11%
j. angielski 96,6% 96% 56,6% 84,84%

 Przy drugim staninie (diagnoza na wejściu) osiągnięcie zdawalności na poziomie 94% należy odczytać jako duży sukces.


Wyniki egzaminu maturalnego 2010 w szkołach licealnych z uwzględnieniem diagnozy „na wejściu”

przedmiot Liczba uczniów
zdających w szkole na
poziomie
podstaw./rozszerzonym
poziom podstawowy
PP PR wynik dla
grupy szkół
wynik
w naszej szk.
porównanie
(+) lub (-)
lub (=)
j. polski 34 - 54,2 47,6 -
matematyka 34 - 37,62 59,4 +
biologia 7 - 39,66 41,72 +
geografia 4 - 36,85 50,5 +
historia 4 - 48,22 39,5 -
wos 6 1 52,88 48 -

 

Analiza wyników egzaminu maturalnego – maj 2011

Rok szkolny diagnozy na wejściu : 2008/09


Pozycja uczniów przyjętych do szkoły w skali standardowej dziewiątki

egzamin pozycja
część humanistyczna 6 (wyżej średni)
część matematyczno-przyrodnicza 4 (niżej średni)


Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w LO w roku szkolnym 2008/2009 osiągnęli w części humanistycznej stanin 6(wyżej średni), w części matematyczno-przyrodniczej stanin 4(niżej średni).Większość uczniów osiągnęła średnie wyniki. Wśród uczniów przyjętych do szkoły byli uczniowie, którzy osiągnęli wysoki wynik na egzaminie – 18,3% wszystkich uczniów w części humanistycznej i 10,2% w części matematyczno – przyrodniczej. Uczniowie, którzy osiągnęli najniższe wyniki to odpowiednio – 4% w części humanistycznej i 28,5% w części matematyczno – przyrodniczej. Wyższe wyniki młodzież uzyskała w części humanistycznej, w części matematyczno – przyrodniczej średnio o 8,6 punktów mniej.


 

 
Liceum Ogólnokształcące
im. M. Konopnickiej w Jedliczu
ul. Władysława Dubisa 7
38-460 Jedlicze