Lp.

Forma

Tematyka

Termin

1.

Zebranie w klasach

1. Wybory Rad Klasowych oraz wybory Rady Rodziców

2. Zapoznanie z WSO, statutem szkoły, sposobem sprawdzania osiągnieć edukacyjnych uczniów, w warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, warunkach, sposobie i kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania, możliwości uzyskania zwolnienia z wf.

3. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożenia

4. Przedstawienie tematyki zajęć z zakresu wychowania do życia w rodzinie.  

5. Zapoznanie z procedurami i harmonogramem egzaminu maturalnego (klasy III)

19 września 2018

2.

Konsultacje indywidualne

 Informacja o wynikach nauczania i zachowania.

 

7 listopad 2018

3.

Zebranie w klasach

 Informacja o wynikach nauczania i zachowania

12 grudzień 2018

4.

Zebranie ogólne

 Zapoznanie rodziców z wynikami nauczania i zachowania

13 marzec 2019

5.

Konsultacje indywidualne

 Informacje o wynikach nauczania i zachowania klasy III

10 kwietnia 2019

8.

Zebranie w klasach

 Zapoznanie rodziców z przewidywanymi końcowymi ocenami klasyfikacyjnymi uczniów klas I i II

29 maj 2019